Share

Feedback

Over ons

Waarom All-Risk?

Het beperken van overstromingsrisico’s is een grote maatschappelijke uitdagingen, met name voor landen waar water altijd in de nabijheid is. In Nederland wordt deze opgave aangegaan via het Deltaprogramma, waar verschillende projecten worden uitgevoerd die de delta beschermen en ruimte maken voor de rivieren. De toekomstige impact van klimaatverandering hebben aan de basis gestaan van het vaststellen van nieuwe overstromingsnormen. De centrale overheid en lokaal opererende waterschappen werken hierbij samen.

Sinds 2017 zijn nieuwe veiligheidsnormen van kracht, op basis van een risicobenadering. Onder de vlag van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) is de ambitie om aan deze nieuwe veiligheidsnormenn te voldoen, om inwoners van de Nederlandse delta een evenwichtige mate van basisveiligheid te bieden en economische impacts van overstromingen te reduceren. Daarom versterkt de overheid de komende 20 jaar zo’n tweedere van de 3.500 kilometer aan primaire dijken.

Onze gezamenlijke ambitie met het HWBP heeft geleid tot de vraag: hoe kan deze dijkversterking gerealiseerd worden, snel en doelmatig, zonder juridische aspecten en maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen? Deze vraag heeft aan de basis gestaan van het All-Risk onderzoeksprogramma, dat startte in 2017 en formeel eindigt in 2021.

Als team onderzoeken we niet alleen wat er aan de dijken gedaan zou kunnen worden, om deze overstromingsnorm te halen. Naast juridische aspecten, institutionele randvoorwaarden en betrokkenheid van stakeholder moet ook het bredere landschap en aandacht voor ecologie moeten meegenomen worden wanneer projecten ontwikkeld en uiteindelijk geïmplementeerd worden.

Het team

Partners

Samenwerking

Wie zijn we?

Wij zin All-Risk. We zijn een groep van 16 PhD studenten, 4 postdoc onderzoekers en begeleiders. We werken bij vijf verschillende universiteiten. Onze achtergrond varieert van dijkconstructie tot rechten. Allemaal hebben we een passie voor het onderzoeken van en adviseren over betere manieren om te gaan met overstromingsrisico’s. Op onderstaande foto is het team op excursie in het veld.

Foto boven: All-Risk team tijdens één van de gezamenlijke excursies. Foto onder: workshop tijdens bezoek aan een waterschap, eind februari 2019.

We werken samen. We zijn partners van zogenaamde ‘eindgebruikers’ door op regelmatige basis te overleggen en door het organiseren van gebruikersdagen; de laatste vond plaats eind 2019. We werken binnen en buiten All-Risk samen aan projecten en organiseren gezamenlijke bijeenkomsten, veldbezoeken op locatie om onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

We vertellen over ons werk. Op conferenties en door middel van (wetenschappelijke) publicaties. We bespreken de onderzoeksresultaten met gebruikers, waterschappen en het HWBP. We wisselen ook kennis uit met geïnteresseerde partijen in het buitenland.

De onderzoeksgroep staat onder leiding van prof.dr.ir. Matthijs Kok (professor waterveiligheid aan de TU Delft) en voorheen ir. Richard Jorissen (programmadirecteur HWBP).

We hebben de krachten gebundeld om samen met alle partners en gerelateerde projecten de praktische implementatie van de nieuwe normen voor overstromingsbescherming te realiseren. We hopen en verwachten dat u op deze website nuttige professionele inzichten tegenkomt. Als er mogelijkheden zijn om samen te werken, neem dan contact met ons op !!

Programmacoördinatoren

prof.dr.ir. Matthijs Kok

Matthijs.Kok@tudelft.nl

Ir. Richard Jorissen

R.E.Jorissen@tudelft.nl

Met wie werken we samen?

All-Risk wordt grotendeels gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijk aspect is dat onderzoek wordt gedaan binnen vijf verschillende universiteiten in Nederland, en met een uitgebreid netwerk van ruim 30 partners en kennisgebruikers.

Deze partners bestaan onder andere uit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, zeven waterschappen, de Provincie Groningen, drie kennisinstituten, 13 (inter)nationale bedrijven, MKBs, en enkele NGOs. We werken ook samen met internationale universiteiten in de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. Partners dragen met tijd en geld bij, bijvoorbeeld door middel van het leveren van data, begeleidingstijd en het mogelijk maken van parttime onderzoek.

Onderstaande lijst met partners laat de diversiteit van potentiële kennisgebruikers zien:

Belangrijkste financier

All-Risk (2017-2019) wordt grotendeels gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek.

Visit website

Universiteiten

De faculteit Science and Engineering draagt bij aan projectthema B (Hydraulische belasting)

Visit website

De faculteit der Managementwetenschappen draagt bij aan projectthema E (Juridisch, governance en implementatie).

Visit website

De afdeling Fysische Geografie leidt projectthema C (Bodemsamenstelling). De afdeling Rechtsgeleerdheid leidt projectthema E (Juridisch, governance en implementatie).

Visit website

De Departement Coastal Systems & Engineering and Port Development draagt bij aan projectthema B (Hydraulische belasting).

Visit website

De projectthema's (A t / m D) ter implementatie van de nieuwe veiligheidsnormen worden aangestuurd door de TU Delft afdelingen Hydraulic Structures and Flood Risk, Geosciences and Engineering en Urban Planning.

Visit website

Projectthema A (Risk Framework) heeft bijdrage van de Wageningen Water Systems and Global Change group. Projectthema E (Juridisch, governance en implementatie) heeft bijdrage van de Wageningen Environmental and Policy group.

Visit website

De afdeling Water Engineering and Management draagt bij aan projectthema's B (Hydraulische belasting) en D (Betrouwbaarheid van dijklichamen).

Visit website

Overheidsinstellingen

Projectthema's A (Risk Framework) en E (Juridisch, governance en implementatie hebben bijdrage van deze provincie.

Visit website

Projectthema A (Risk Framework) heeft bijdrage van het Waterschap.

Visit website

Dit Waterschap draagt bij aan projectthema E (Juridisch, governance en implementatie).

Visit website

Dit waterschap draagt bij aan projectthema’s C (Bodemsamenstelling) en D (Betrouwbaarheid van dijklichamen)

Visit website

Projectthema's A (Risk Framework) en E (Juridisch, governance en implementatie) hebben bijdrage van het Waterschap.

Visit website

Dit waterschap draagt bij aan projectthema’s C (Bodemsamenstelling) en D (Betrouwbaarheid van dijklichamen).

Visit website

Projectthema's A (Risk Framework) en D (Betrouwbaarheid van dijklichamen) hebben bijdrage van het Waterschap.

Visit website

Projectthema's A (Risk Framework) en D (Betrouwbaarheid van dijklichamen) hebben bijdrage van het Waterschap.

Visit website

Projectthema's A (Risk Framework) en E (Juridisch, governance en implementatie) hebben bijdrage van het Waterschap.

Visit website

Rijkswaterstaat draagt bij aan alle projectthema's als verantwoordelijke voor de implementatie van de nieuwe overstromingsnormering via het Nederlandse Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Visit website

Onderzoeksinstituten

STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) draagt bij aan alle projectthema's als verantwoordelijke voor de implementatie van de nieuwe overstromingsnormering via het Nederlandse Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Visit website

Dit onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond dragen bij aan projectthema's (A t / m D) om de nieuwe overstromingsnormering te implementeren.

Visit website

De afdeling Estuarine & Delta systems draagt bij aan projectthema B (Hydraulische belasting)

Visit website

Bedrijven

Arcadis draagt bij aan projectthema’s C (Bodemsamenstelling) en D (Betrouwbaarheid van dijklichamen)

Visit website

Royal Haskoning draagt bij aan projectthema’s A (Risk Framework) en D (Betrouwbaarheid van dijklichamen).

Visit website

Tauw draagt bij aan projectthema’s C (Bodemsamenstelling) en D (Betrouwbaarheid van dijklichamen).

Visit website

Fugro draagt bij aan projectthema C (Bodemsamenstelling).

Visit website

Witteveen+Bos Engineering and Consulting draagt bij aan projectthema D (Betrouwbaarheid van dijklichamen).

Visit website

HKV Consultants draagt bij aan projectthema B (Hydraulische belasting).

Visit website

ELEMENT Advocaten is gespecialiseerd in ruimte, natuur, water, milieu, veiligheid & stoffen. Het bureau draagt ​​bij aan het projectthema daaproject-thema E (Juridisch, bestuur en implementatie).

Visit website

Soppe Gundelach advocaten is specialist in het bestuursrecht en het omgevingsrecht. Het bureau draagt ​​bij aan het projectthema daaproject-thema E (Juridisch, bestuur en implementatie).

Visit website

Field Factors (Regenwaterhergebruik oplossingen) draagt bij aan de projectthema A (Risk framework).

Visit website

Defacto Architecture & Urbanism draagt bij aan de projectthema A (Risk Framework).

Visit website

Hillblock B.V. is de bedenker en ontwikkelaar van de innovatieve dijksteen. Het bureau draagt bij aan projectthema D (Betrouwbaarheid van dijklichamen).

Visit website

NGOs

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. De vereniging draagt ​​bij aan projectthema B (Hydraulische belasting).

Visit website

De vereniging draagt ​​bij aan projectthema B (Hydraulische belasting).

Visit website

Internationale samenwerking

The engineer Research and Development Center contributes to project theme D (Reliability of flood defences).

Visit website

Belangrijkste financier van project d5 ongeveer “influence of berms and roughness elements on the overtopping discharge”

Visit website

De Water Resources and Environment group draagt bij aan projectthema’s A (Risk Framework) en E (Juridisch, governance en implementatie).

Visit website

De Tokyo Institute of Technology bij aan projectthema A (Risk Framework).

Visit website

SSPEED center at Rice University (Houston) draagt bij aan projectthema A (Risk Framework).

Visit website

Texas A&M Galveston draagt bij aan projectthema A (Risk Framework).

Visit website

Hoe brengen we onderzoek in de praktijk?

Dijken zijn in Nederland een veelgebruikt en kosteneffectieve manier om de consequenties van overstromingen in te perken. De ambitie van All-Risk is daarom in eerste instantie te kijken wat er gedaan zou kunnen worden aan de dijkeninfrastructuur, om aan nieuwe overstromingsnormen te kunnen voldoen. We werken niet alleen samen met de ‘dijkwerkerscommunity’ onder het HWBP maar ook rechtstreeks met overheidspartijen.

De belangrijkste samenwerkingsactiviteiten:

  • Het HWBP. De centrale en decentrale overheid werk samen met kennisinstellingen en bedrijven om 70 dijkversterkingsprojecten snel en doelmatig uit te voeren, tussen 2019 en 2024. Sommige van deze projecten fungeren als onderzoekslocaties voor All-Risk, zoals de Grebbedijk waar zowel de dijk wordt versterk als de ruimtelijke inrichting wordt aangepakt.
  • POV Macrostabiliteit. De ProjectOverstijgende Verkenning macrostabiliteit is een onderzoeksprogramma dat focust op de macrostabiliteit van dijklichamen. Het bestaat uit verbeterde computermodellen en het uitvoeren van innovatieve pilots om dijkstabiliteit te monitoren. Een grote damwandentest is onderdeel van het programma. Uitkomsten van POV macrostabiliteit worden meegenomen in All-Risk (project D1).
  • POV Waddenzeedijken. De samenwerking tussen All-Risk en POV-W bestaat uit verschillende aspecten. Binnen project E (juridische aspecten en governance), verschillende juridische vraagstellingen zijn beantwoord over het toepassen van innovatieve dijkversterkingsprojecten in Natura2000 gebieden. Ook is er een gezamenlijke workshop georganiseerd in 2019 en zullen nieuwe case study mogelijkheden worden geïdentificeerd.
  • POV Voorlanden. Voorlanden als onderdeel van waterveiligheid kunnen niet alleen zorgen voor een reductie van golfoploop, maar ook tot vragen over juridische aspecten en governance vraagstukken. In de samenwerking met POV Voorlanden hebben All-Risk onderzoekers verschillende vraagstukken behandeld die deze onderwerpen aanstippen. Als resultaat hiervan is er een hoofdstuk opgesteld in de publicatie (Handreiking Voorlanden).

Onderstaand de groeiende lijst van samenwerkende projecten, die langer is dan bovenstaande shortlist:

Gerelateerde projecten

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een alliantie van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat.

Visit website

SoSeal project: Soil Sealing by Enhanced Aluminium and dissolved organic matter Leaching

Visit website

De Projectoverstijgende Verkenning bestaat uit twaalf onderzoeken naar innovatieve dijkconcepten langs de Waddenzee. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de noodzakelijke verbeteringen aan de waddenzeedijken sneller en goedkoper uit te kunnen voeren.

Visit website

Eind 2019 is de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit na vijf jaar formeel gestopt.

Visit website

Last modified: 09/11/2020