Share

Feedback

Projects

Get an overview about the project outputs and related knowledge

E2) Sectoroverschrijdende samenwerking

Start: 05/2017
End: 12/2021
Status: Active

Contact details

Emma Avoyan

Radboud Universiteit

Uitkomsten

Dit project geeft een beter inzicht in de sectoroverschrijdende samenwerking tijdens verkenningsfasen van dijkversterkingsprojecten. Ondanks de groeiende onderlinge afhankelijkheid worden de bestaande machtsverhoudingen tussen de sectoren gekenmerkt door de dominantie van de watersector. Er kan dus sectoroverschrijdende samenwerking ontstaan, zolang deze de veiligheid tegen overstromingen niet in gevaar brengt. Deze configuratie leidde meestal tot goede prestaties van samenwerkingsprojecten die worden gekenmerkt door integrale en innovatieve oplossingen. Aantal factoren geïdentificeerd die belangrijk zijn voor goede prestatie: de rol van verbindende projectmanagers, de bereidheid van samenwerkende partijen om financieel bij te dragen samen met een goed engagementproces, een hoge motivatie, innovatie die institutioneel ontwerp mogelijk maakt en de benodigde expertise en kennis.

Boven: Gebiedsontwikkeling Grebbedijk; Midden: 'Dijkdenkers' bespreekt ambities voor de dijkversterking; Onder: sectie Grebbedijk voor recreatie en economische activiteiten (Foto's project Grebbedijk en Waterschap Vallei en Veluwe)

Motivatie en uitdagingen

In Nederland, maar ook daarbuiten leidt de uitvoering van grootschalige infrastructuurprojecten voor waterveiligheid vaak tot complexe interacties tussen verschillende actoren en organisaties die samenwerken. Ze brengen verschillende belangen en oplossingen voor het waterveiligheidsprobleem in het proces. Tijdens de verkenningsfase van projecten kunnen deze actoren intensief samenwerken. Het doel is bijvoorbeeld het verkennen en identificeren van kansen om waterveiligheid te koppelen aan ruimtelijke en milieuoplossingen op en rond dijken. De tijd en middelen die in deze verkenningsfase wordt geïnvesteerd, impliceren dat de gekozen samenwerkingsaanpak hoogstwaarschijnlijk een verschil zal maken. Toch zijn er zorgen over de efficiëntie en effectiviteit van de intensieve samenwerkingsprocessen die zijn georganiseerd tijdens de projecten. Toch zouden lokale overheidsorganisaties in staat moeten zijn om prioriteit te geven aan sectoroverschrijdende samenwerking wanneer en indien nodig. Dit is de reden waarom ik als onderzoeker en voormalig milieuplanner geïntrigeerd ben door het fenomeen van samenwerking.

Onderzoeksdoel

Om de uitdagingen en voordelen van sectoroverstijgend samenwerking te begrijpen, onderzoek ik hoe en in hoeverre deze samenwerkingen leiden tot integrale, innovatieve en legitieme oplossingen voor het realiseren van integrale dijkversterkingsprojecten.

Innovatieve componenten

Mijn onderzoek maakt gebruik van een nieuwe benadering van het mengen van verschillende onderzoeksmethoden om de effectiviteit en efficiëntie van sectoroverschrijdende samenwerking beter te begrijpen. Ik heb eerst de literatuur de literatuur over het Nederlandse overstromingsrisicobeheer geanalyseerd om sectoroverschrijdende samenwerkingen vanaf de overstromingsramp van 1953 tot de recente ontwikkelingen nader te bekijken. Vervolgens heb ik kwalitatief belangrijke factoren en mechanismen van samenwerkingsprocessen onderzocht op basis van een diepgaande case study van een dijkversterkingsproject: het Grebbedijk-project. Tot slot heb ik meerdere projecten vergeleken, ook uit het buitenland, om verschillende combinaties van factoren te identificeren binnen succesvolle grootschalige infrastructuurprojecten: paden naar succes. Hiervoor heb ik de methode van kwalitatieve configuratieanalyse (QCA) gebruikt, wat een veelbelovende benadering is bij het onderzoeken van de complexe fenomenen van sectoroverschrijdende samenwerking.
Overzicht van de innovatieve onderdelen van het onderzoek

Relevant voor wie en waar?

Beleidsmakers, adviesorganisaties en wetenschappers die geïnteresseerd zijn in beoordelingen van projectresultaten, sectoroverschrijdende samenwerking en gezamenlijk beheer van grootschalige infrastructuurprojecten waarbij meerdere gebiedsfuncties betrokken zijn, evenals private en publieke organisaties.

Op de kaart, project Grebbedijk in Wageningen, een van de lopende projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma die binnen dit project wordt onderzocht.

Voortgang en toepassing

Samenwerking tussen organisaties kansen creëert voor het ontwikkelen van integratieve, innovatieve en legitieme oplossingen. Aangezien machtsverhoudingen en politiek / administratieve omstandigheden over het algemeen doorslaggevend zijn in ontwerp en beslissingen, is de kwaliteit van de oplossingen afhankelijk van de manier waarop sectoroverschrijdende samenwerking zich ontwikkelt tijdens de verkenningsfase. Er kunnen verschillende combinaties van factoren zijn: paden naar succes. Hoewel er niet één recept voor succes is, kunnen de factoren die in dit onderzoek zijn geïdentificeerd (goed betrokkenheidsproces, gedeelde motivatie, verbindende manager, bereidheid tot bijdragen van middelen, kennis en expertise en institutioneel ontwerp voor innovatie) worden gebruikt als evaluatiekader. Regelmatige reflectie op de aan- of afwezigheid van succesfactoren kan projectmanagers helpen om meer te weten te komen over factoren die verbeterd zouden moeten worden. Voor een uitgebreidere beschrijving van het onderzoek, klik op de outputs.

Aanbevelingen voor praktijk

  • Gebruik genoemde succesfactoren als evaluatiekader voor het beoordelen van samenwerkingsinspanningen binnen dijkversterking of gebiedsontwikkelingsprojecten.
  • Werven projectmanagers met uitgebreide ervaring toe te voegen met het ontwerp en de implementatie van grote, geïntegreerde multidisciplinaire en complexe infrastructuurprojecten.
  • Ga zo vroeg mogelijk in gesprek met gebiedspartners in de verkenningsfase.
  • Samen innovatieve oplossingen ontwikkelen via specifieke procedurele/ institutionele regelingen (bijv. ontwerpaanpak).

Last modified: 29/12/2021

Contributing researchers

Emma Avoyan

Radboud Universiteit

Co-authors team

Prof. Sander Meijerink

Radboud Universiteit

Prof. Peter Ache

Radboud Universiteit

Contributing partners

Wat maakt samenwerking succesvol?

Om te zorgen voor integrale oplossingen moeten verantwoordelijke actoren succesfactoren van dijkversterkingsprojecten tot een vaste praktijk

Emma Avoyan

Radboud Universiteit

View storyline

View storyline

Project outputs

Inside the black box of collaboration: a process-tracing study of collaborative flood risk governance in the Netherlands

Deze studie suggereert dat goed georganiseerde processen van principiële betrokkenheid, gefaciliteerd door adaptieve en verbindende leiders, een gebrek aan gedeelde motivatie bij de samenwerkende partijen kunnen compenseren en erin kunnen slagen de gewenste gezamenlijke output te leveren zonder veel te investeren in het opbouwen van vertrouwen en gedeelde motivatie.

11/10/2021

View publication

Bevat: Publication open access journal

The architecture of collaborative governance regimes in Dutch flood risk management: The Grebbedijk case

Op basis van een uitgebreide analyse van documenten, waarnemingen tijdens projectvergaderingen en een reeks diepgaande interviews, hebben wij de algemene prestaties van de regeling voor gezamenlijk bestuur beoordeeld.

06/11/2019 by Emma Avoyan et al.

View details

Bevat: Conference proceedings

Cross-sector collaboration within Dutch flood risk governance: historical analysis of external triggers

Literatuursynthese om na te gaan hoe het beleid en de wettelijke kaders, sociaaleconomische omstandigheden, politieke realiteit, machtsverhoudingen en conflictsituaties de pogingen tot samenwerking sinds de watersnoodramp van 1953 beïnvloedden.

21/05/2019 by Emma Avoyan et al.

View publication

Bevat: Publication upon journal access

Evenementen

13/10/2021

Reflectie: Verder kijken dan versterken

De uitvoering van grootschalige infrastructuurprojecten voor waterveiligheid vraagt om een goed samenspel tussen waterbeheerders, gemeenten, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties.

Bekijk evenement

All evenementen

Nieuws

Deel uw mening om een beter begrip te krijgen van de governance van dijkversterkingsprojecten – vul de enquête in

28/09/2020 door Emma Avoyan

Bent u op dit moment betrokken of heeft u waardevolle ervaringen met betrekking tot één van de HWBP projecten? In dat geval kunt u...

Bekijk details

All nieuws