Share

Feedback

Projects

Get an overview about the project outputs and related knowledge

E2) Sectoroverschrijdende samenwerking

Start: 05/2017
End: 05/2021
Status: Active

Contact details

Emma Avoyan

Radboud Universiteit

Verwachte uitkomsten

Inzichten en (beleids-)aanbevelingen over sectoroverschrijdende samenwerking tijdens de verkennings- en planuitwerkingsfasen van dijkversterkingsprojecten.

Boven: Gebiedsontwikkeling Grebbedijk; Midden: 'Dijkdenkers' bespreekt ambities voor de dijkversterking; Onder: sectie Grebbedijk voor recreatie en economische activiteiten (Foto's project Grebbedijk en Waterschap Vallei en Veluwe)

Motivatie en uitdagingen

In Nederland maar ook daarbuiten leidt de uitvoering van grootschalige infrastructuurprojecten voor waterveiligheid vaak tot complexe interacties tussen verschillende actoren en organisaties die samenwerken. Ze brengen verschillende belangen en oplossingen voor het waterveiligheidsprobleem in het proces. Tijdens de verkenningsfase van projecten kunnen deze actoren meestal drie tot vier jaar intensief samenwerken. Het doel is bijvoorbeeld het verkennen en identificeren van kansen om waterveiligheid te koppelen aan ruimtelijke en milieuoplossingen op en rond dijken zoals de Grebbedijk in de Nederrijn. Net als veel andere dijken heeft deze dijk versterking nodig. Samen met de belanghebbenden, identificeert de overheid de (gezamenlijke) ambities voor gebiedsontwikkeling. De tijd en middelen die in deze verkenningsfase wordt geïnvesteerd, impliceren dat de gekozen samenwerkingsaanpak hoogstwaarschijnlijk een verschil zal maken. In Nederland, maar ook daarbuiten, worden er vaak vragen gesteld over het daadwerkelijke effect van deze manier van samenwerking en de kwaliteit van de uiteindelijke beslissing of voorkeursalternatief. Toch zouden lokale overheidsorganisaties in staat moeten zijn om prioriteit te geven aan sectoroverschrijdende samenwerking wanneer en indien nodig. Dit is de reden waarom ik als onderzoeker en voormalig milieuplanner geïntrigeerd ben door het fenomeen van samenwerking.

Onderzoeksdoel

Om de uitdagingen en voordelen van sectoroverstijgend samenwerking te begrijpen, onderzoek ik hoe en in hoeverre deze samenwerkingen leiden tot integrale, innovatieve en legitieme oplossingen op het gebied van waterveiligheid, natuur, recreatie, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

Overzicht van de innovatieve onderdelen van het onderzoek

Innovatieve componenten

Mijn onderzoek omvat een nieuwe benadering om dit te bestuderen door:

  1. Terugkijken om het heden te begrijpen: samen met co-auteur Sander Meijerink hebben we de literatuur over het Nederlandse overstromingsrisicobeheer geanalyseerd om sectoroverschrijdende samenwerkingsen vanaf de overstromingsramp van 1953 tot de recente ontwikkelingen nader te bekijken. We zijn nagegaan hoe factoren zoals beleid en wettelijke kaders, sociaaleconomische omstandigheden, de politieke realiteit, machtsverhoudingen en conflictsituaties pogingen tot samenwerking in de loop van de tijd hebben beïnvloed.
  2. In kaart brengen hoe het proces van collectieve besluitvorming wordt ontwikkeld: Mijn interesse ligt in het begrijpen van het verband tussen samenwerkingsprocessen en de kwaliteit van het uiteindelijke voorkeursalternatief als resultaat van die processen. Daarom onderzoek ik welke vormen van samenwerking ondersteunend of belemmerend werken bij collectieve besluitvorming. In de praktijk analyseer ik deze verbanden voor de casestudy Grebbedijk, en ten tweede via een landelijk enquête naar de lopende projecten van het HWBP. Voor de enquête gebruik ik de methode van kwalitatieve configuratieanalyse (QCA), wat een veelbelovende benadering lijkt bij het onderzoeken van sectoroverschrijdende samenwerking.

Relevant voor wie en waar?

Beleidsmakers, adviesorganisaties en wetenschappers die geïnteresseerd zijn in beoordelingen van projectresultaten, sectoroverschrijdende samenwerking en gezamenlijk beheer van grootschalige infrastructuurprojecten waarbij meerdere gebiedsfuncties betrokken zijn, evenals private en publieke organisaties.

Op de kaart, project Grebbedijk in Wageningen, een van de lopende projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma die binnen dit project wordt onderzocht.

Voortgang en toepassing

De eerste bevindingen van de literatuuranalyse laten zien dat samenwerking tussen organisaties kansen creëert voor het ontwikkelen van integratieve, innovatieve en legitieme oplossingen (klik op gerelateerde outputs hieronder). Deze interacties vergroten de acceptatie van maatregelen door het betrokkenen en de kansen om de voorkeursalternatieven te implementeren. Aangezien machtsverhoudingen en politiek / administratieve omstandigheden over het algemeen doorslaggevend zijn in ontwerp en beslissingen, is de kwaliteit van de oplossingen afhankelijk van de manier waarop sectoroverschrijdende samenwerking zich ontwikkelt tijdens de verkenningsfase. Voor het ontwerpen van samenwerkingsinitiatieven in de toekomst moet meer aandacht worden besteed aan de manier waarop overleggen en uitwisselingen worden georganiseerd. Het is essentieel om vanaf de start een goede interpersoonlijke relatie tussen de belanghebbenden te ontwikkelen. En om deze dynamiek te behouden, moet een stabiele vertegenwoordiging worden georganiseerd, aangezien frequente veranderingen van vertegenwoordigers binnen de deelnemende organisaties en het beheer van het project zelf de samenwerking belemmeren.

Status voor toepassing

Sectoroverschrijdende samenwerking leidt tot productieve beslissingen als er voldoende wordt ingezet op het vergroten van goede interpersoonlijke samenwerking tussen de betrokken organisaties.

Volgende stappen

De bevindingen kunnen van toepassing zijn op andere grootschalige infrastructuurprojecten, mits aangepast aan de specifieke context. Het zou interessant zijn om verder te onderzoeken hoe sectoroverschrijdende samenwerkingen met daaruit voortvloeiende verplichtingen en verantwoordelijkheden evolueren in zowel de planningsfase als in de onderhoudsfase.

Last modified: 19/03/2021

Contributing researchers

Emma Avoyan

Radboud Universiteit

Co-authors team

Prof. Sander Meijerink

Radboud Universiteit

Prof. Peter Ache

Radboud Universiteit

Contributing partners

Project outputs

The architecture of collaborative governance regimes in Dutch flood risk management: The Grebbedijk case

Supported by an extensive document analysis, observations made during project meetings as well as a series of in depth interviews, we assessed the overall performance of the collaborative governance regime.

06/11/2019 by Emma Avoyan et al.

View details

Bevat: Conference proceedings

Cross-sector collaboration within Dutch flood risk governance: historical analysis of external triggers

Literatuursynthese om na te gaan hoe het beleid en de wettelijke kaders, sociaaleconomische omstandigheden, politieke realiteit, machtsverhoudingen en conflictsituaties de pogingen tot samenwerking sinds de watersnoodramp van 1953 beïnvloedden.

21/05/2019 by Emma Avoyan et al.

View publication

Bevat: Publication upon journal access

Nieuws

Deel uw mening om een beter begrip te krijgen van de governance van dijkversterkingsprojecten – vul de enquête in

28/09/2020 door Emma Avoyan

Bent u op dit moment betrokken of heeft u waardevolle ervaringen met betrekking tot één van de HWBP projecten? In dat geval kunt u...

Bekijk details

All nieuws