Share

Feedback

Projects

Get an overview about the project outputs and related knowledge

E3) Inzicht in kennisarrangementen

Start: 08/2018
End: 08/2022
Status: Active

Contact details

Martijn van Staveren

Wageningen Universiteit

Uitkomsten

Het project heeft inzichten opgeleverd in waarom en hoe verschillende vormen van kennis bijeen gebracht kunnen worden bij het ontwerpen van effectieve en breed gedragen overstromingsmaatregelen. Als een voorbeeld kan gekeken worden naar bewoners langs de Grebbedijk, die gebaseerd op eigen ervaringen konden aangeven waar piping risico’s aanwezig zijn. Het gericht op zoek gaan naar en waarderen van verschillende vormen van kennis hebben de potentie om tot beter overstromingsbeheer en projectontwerp te komen. Op hetzelfde moment liggen er uitdagingen op het vlak van werkprocedures en projectmanagement, die vaak gebaseerd zijn op vaste routines of aanpakken. Daarom de oproep aan projectmanagers en beleidsmakers om creatief te zijn, nieuwe samenwerkingsverbanden op te zoeken en om actief op zoek te gaan naar inhoudelijke inspiratie.

De Grebbedijk is een HWBP dijkversterkingsproject tussen Rhenen en Wageningen. Het waterschap werkt samen met verschillende belanghebbenden om te besluiten over welk dijkversterkingsalternatief gekozen zal worden. (Photo by Martijn van Staveren).

Motivatie en uitdagingen

Het adresseren van overstromingsrisico’s in dichtbevolkte en laaggelegen gebieden is één van de uitdagingen voor een duurzame toekomst. Uit eerdere onderzoeksprojecten heb ik geleerd dat er verschillende vormen van kennis bestaan die bij kunnen dragen aan het ontwerpen van maatregelen voor het reduceren van overstromingsrisico’s. Dit omvat bijvoorbeeld overheidsrichtlijnen en normeringen, civieltechnische kennis, maar ook lokale ideeën en landschappelijke ontwerpen. Hoewel deze vormen van kennis soms in competitie zijn met elkaar, hebben verschillende inzichten de potentie om elkaar aan te vullen en daardoor tot betere ingrepen te komen. Het blijft een uitdaging hoever je hier in kunt gaan, als het gaat om efficiëntie, verantwoordelijkheden en het managen van verwachtingen. Ook moeten belanghebbenden duidelijk hebben hoe formele rollen en verantwoordelijkheden samen kunnen gaan met een constructief participatietraject in bijvoorbeeld dijkversterkingsprojecten.

Onderzoeksdoel

De grootste uitdaging is om te onderzoeken welke kennisarrangementen, gericht op het meenemenen van verschillende vormen van kennis in overstromingsbeheer, er bestaan. Daarnaast suggesties voor hoe deze kennis geïntegreerd zou kunnen worden.

Innovatieve componenten

Een innovatieve benadering is om te kijken naar bestaande kennisregelingen en om te analyseren hoe dit helpt bij het betrekken van belanghebbenden bij de dijkversterkingsprojecten. Het is belangrijk om te vermelden dat dit onderzoeksproject is niet bedoeld als een evaluatiestudie. In plaats hiervan probeert het inzichten en adviezen te delen, bijvoorbeeld op basis van case studie onderzoek, en deze kennis ook weer bij andere projecten in te brengen. Voor het case studie onderzoek is voor een langere periode onderzoek gedaan naar een dijkversterkingsproject; vanaf de eerste verkennende studies tot aan het vaststellen van het voorkeursalternatief en vervolgstappen.

Overzicht van innovatieve componenten zijn (1) beleidsarrangementen zoals actor coalities, wet- en regelgeving, capaciteiten en verhaallijnen, en (2) het toepassen van verschillende vormen van kennis. Bron van het VKA: Ga voor de Grebbedijk Nota Voorkeursalternatief (2019).

Relevant voor wie en waar?

Aanbevelingen zijn relevant voor projectmanagers maar ook voor het bredere netwerk van belanghebbenden bij dijkversterkingsprojecten, van professionals tot gebiedsbewoners.


De versterking van de Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen is de belangrijkste projectlocatie.

Voortgang en toepassing

Inzicht in lokale kennis wordt verzameld via participatief onderzoek en procesanalyse. Ook de rol van ruimtelijk ontwerp en planning wordt niet vergeten als belangrijk visueel middel om plannen zichtbaar te maken.

Aanbevelingen voor de praktijk

  • Ga gericht op zoek naar verschillende vormen van kennis, en reflecteer op mogelijke bruikbaarheid om bij te dragen aan dijkversterkingsprojecten.
  • Wees creatief en zoek naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en inhoudelijke inspiratie

Last modified: 29/12/2021

Contributing researchers

Martijn van Staveren

Wageningen Universiteit

Supervisory team

prof.dr.ir. Matthijs Kok

TU Delft Universiteit

Gebruikerscommissie

Van dijkgeschiedenis naar dijkversterking

Collaboration between technical managers and archaeologists can help to simulate the dike interior for dike safety calculations.

Teun van Woerkom

Universiteit Utrecht

View storyline

View storyline

Project outputs

Commentary: Dike Relocation from an Environmental Policy Perspective

Het Elbe-Brandenburg bioreservaat is een gebied waar dijkverlegging veel toegepast is als een nature-based maatregelen. In dit commentaarstuk wordt het belang van het betrekken van lokale stakeholder onderstreept, door middel van door de overheid gefinancierde participatieprojecten.

23/08/2019 by Martijn van Staveren et al.

View publication

Bevat: Publication open access journal

Nieuws

Deel uw mening om een beter begrip te krijgen van de governance van dijkversterkingsprojecten – vul de enquête in

28/09/2020 door Emma Avoyan

Bent u op dit moment betrokken of heeft u waardevolle ervaringen met betrekking tot één van de HWBP projecten? In dat geval kunt u...

Bekijk details

All nieuws