Share

Feedback

All-Risk Webinar series: oktober

The official language of the webinar series is Dutch so event information is only available in Dutch.

We nodigen graag al onze partners en andere geïnteresseerde professionals uit!

Stem af op All Risk

Het onderzoeksprogramma All-Risk onderzoekt samen met het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd, zonder de juridische aspecten en maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen. Dit alles gebeurt in samenwerking met dertig partners waaronder Rijkswaterstaat, zeven waterschappen, provincie Groningen, twee universiteiten, diverse ingenieursbureaus en andere marktpartijen, NGO’s en STOWA.

Webinar series

Om de resultaten goed op waarde te kunnen schatten, is discussie nodig tussen onderzoekers, projectmanagers en geïnteresseerde professionals van buiten All Risk. In een serie van neigen webinars, van mei 2021 tot en met augustus 2021, willen we de kernboodschap en belangrijkste bevindingen vanuit All Risk bespreken, aan de hand van volgende topics. De webinars worden gehouden van 16:00 -17:30 uur. Houd je telefoon tijdens de workshop bij de hand om de mentimeter te kunnen invullen, zij zijn namelijk erg benieuwd naar uw visie!

 1. Dubbele dijken: dubbel beschermd en dubbel verantwoordelijk? (Maandag, 17 mei)
 2. Grootste risico rivieren: splitsingspunt of piping? (Donderdag, 27 mei)
 3. De opbouw van de ondergrond beter in kaart (Woensdag, 2 juni)
 4. Naar een realistische inschatting van weerstand tegen golfoverslag (Donderdag, 10 juni)
 5. Macrostabiliteit: betere parameters, modellen of dijkversterking? (Maandag, 14 juni)
 6. Voorlanden: nuttig voor beheersbare waterveiligheid of alleen mooie natuur?(Dinsdag, 29 juni)
 7. Beter gronddata of beter gedragsdata? (Maandag, 5 juli)
 8. NEWRisicogebaseerde inspecties en interacties faalmechanismes (Maandag, 4 oktober)
 9. NEWVerder kijken dan versterken (Woensdag, 13 oktober)

Jouw deelname aan deze sessies is van groot belang want dit helpt ons om:

 • de beste routes te identificeren om kennis in de praktijk te laten landen;
 • te bepalen welke aspecten van All-Risk verder onderzoek vereisen;
 • en aanbevelingen te formuleren voor vervolgacties, hetzij onderzoek, hetzij praktijktoepassingen, hetzij beleidsrichtlijnen.

Bekijk alvast de agenda en sprekers van de eerste webinars in mei, we zien u dan graag!

Program

Een serie van neigen webinars, van mei 2021 tot en met augustus 2021

Webinar Maandag 4 oktober (16:00 – 17:30)

Risicogebaseerde inspecties en interacties tussen faalmechanismen

Meer informatie

Webinar Woensdag 13 oktober (16:00 – 17:30)

Verder kijken dan versterken

Meer informatie

The official language of the webinar series is Dutch so event information is only available in Dutch.

Voorbeeld van activiteiten voor asset management van dijken. (Foto door Wouter Jan Klerk)

Risicogebaseerde inspecties en interacties tussen faalmechanismen

De waterveiligheidsnormen gaan uit van een kans op overstromen. Die kans proberen we met allerlei faalmodellen en statistische technieken zo goed mogelijk te benaderen/kwantificeren, en vervolgens met gerichte maatregelen te reduceren. Maar in hoeverre levert dat een goed inzicht van de overstromingskans op? En vergeten we geen belangrijke factoren?

In dit webinar kijken we naar twee aspecten die tot dusver niet expliciet worden meegenomen bij het bepalen van de overstromingskans: de invloed van schade door bijvoorbeeld graverij op falen, en interacties tussen faalmechanismen die kunnen leiden tot ander faalgedrag dan nu wordt beschouwd. Hoe kunnen we rekening houden met dit soort processen/interacties, en hoe beïnvloedt dit het handelingsperspectief in de praktijk?

Webinar opzet

 • Het onderzoek en de vragen die binnen dit onderzoek spelen wordt geïntroduceerd door Oscar van Dam (Hoogheemraadschap van Delfland).
 • Vervolgens zal Wouter Jan Klerk resultaten presenteren van zijn onderzoek naar risicogestuurd beheer en onderhoud en de invloed daarvan op de overstromingskans.
 • Ten slotte zal Joost Pol u meenemen in een verkenning naar het belang van interacties tussen faalmechanismen en het denken in faalpaden.
 • De Webinar wordt geleid door Matthijs Kok, hoogleraar Waterveiligheid aan de TUD en programmaleider van All-Risk.
 • De webinar is in het Nederlands.

Er zal volop gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Houd je telefoon tijdens de workshop bij de hand om de mentimeter te kunnen invullen, zij zijn namelijk erg benieuwd naar je visie over dit onderwerp!

Aanmelden

De All-Risk webinars zijn bedoeld voor alle projectmanagers, adviseurs, professionals en studenten met interesse in het All-Risk onderzoeksprogramma en haar resultaten. Wij nodigen zoveel mogelijk deelnemers uit voor een levendige en interactieve discussie. Doe ook mee aan de webinar! Download via deze link de uitnodiging voor in uw agenda, zo wordt de teams meeting alvast zichtbaar in uw planning. Of gebruik op de dag zelf deze directe link naar de Microsoft teams meeting.

Voor meer informatie over de webinars kunt u ook contact opnemen via: laura.klaver@hkv.nl

Gerelateerde projecten

Hieronder vindt u een beschrijving van de onderzoeksprojecten die aan deze webinar verbonden zijn (by now available in English but soon translated into Dutch):

The official language of the webinar series is Dutch so event information is only available in Dutch.

Foto uit de sessie over Gebiedsontwikkeling op de Grebbedijk van Dijkwerkers on Tour (HWBP)

Verder kijken dan versterken

De uitvoering van grootschalige infrastructuurprojecten voor waterveiligheid vraagt om een goed samenspel tussen waterbeheerders, gemeenten, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties. Een van de doelen van het HWBP is het zo mogelijk meekoppelen van andere belangen en opgaven met de waterveiligheidsopgave. Om dit mogelijk te maken zijn veel samenwerkingsprocessen geïnitieerd waarin partijen gezamenlijk mogelijkheden verkennen en een voorkeursalternatief ontwikkelen. Wat kunnen we leren van deze samenwerking in HWBP-projecten? Wat zijn belangrijke voorwaarden voor de samenwerking om tot een effectief en maatschappelijk gedragen voorkeursalternatief te komen? En wat zijn de juridische mogelijkheden en belemmeringen om zo’n voorkeursalternatief te realiseren? In dit seminar willen we ingaan op deze en andere governance vraagstukken.

Webinar opzet

 • Emma Avoyan (Radboud Universiteit) presenteert de resultaten van een grootschalig survey-onderzoek naar de resultaten van 26 lopende HWBP projecten.
 • Monica Lanz (Universiteit Utrecht, Hoogheemraadschap van Delfland ) geeft een overzicht van juridische vragen en knelpunten rond HWBP-projecten.
 • Annelies Freriks  (Element Advocaten) gaat in op de relatie tussen N2000 en grootschalige infrastructuurprojecten
 • De webinar wordt geleid door Sander Meijerink, Hoogleraar water governance aan de Radboud Universiteit
 • De webinar is grotendeels in het Nederlands, maar de bijdrage van Emma Avoyan zullen in het Engels is.

Er zal volop gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Houd je telefoon tijdens de workshop bij de hand om de mentimeter te kunnen invullen, zij zijn namelijk erg benieuwd naar je visie over dit onderwerp!

De All-Risk webinars zijn bedoeld voor alle projectmanagers, adviseurs, professionals en studenten met interesse in het All-Risk onderzoeksprogramma en haar resultaten. Wij nodigen zoveel mogelijk deelnemers uit voor een levendige en interactieve discussie. Doe ook mee aan de webinar! Download via deze link de uitnodiging voor in uw agenda, zo wordt de teams meeting alvast zichtbaar in uw planning. Of gebruik op de dag zelf deze directe link naar de Microsoft teams meeting.

Voor meer informatie over de webinars kunt u ook contact opnemen via: laura.klaver@hkv.nl

Gerelateerde projecten

Hieronder vindt u een beschrijving van de onderzoeksprojecten die aan deze webinar verbonden zijn (by now available in English but soon translated into Dutch):

Last modified: 11/10/2021