Share

Feedback

All-Risk Webinar series: June-July

The official language of the webinar series is Dutch so event information is only available in Dutch.

We nodigen graag al onze partners en andere geïnteresseerde professionals uit!

Stem af op All Risk

Het onderzoeksprogramma All-Risk onderzoekt samen met het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd, zonder de juridische aspecten en maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen. Dit alles gebeurt in samenwerking met dertig partners waaronder Rijkswaterstaat, zeven waterschappen, provincie Groningen, twee universiteiten, diverse ingenieursbureaus en andere marktpartijen, NGO’s en STOWA.

Webinar series

Om de resultaten goed op waarde te kunnen schatten, is discussie nodig tussen onderzoekers, projectmanagers en geïnteresseerde professionals van buiten All Risk. In een serie van neigen webinars, van mei 2021 tot en met augustus 2021, willen we de kernboodschap en belangrijkste bevindingen vanuit All Risk bespreken, aan de hand van volgende topics. De webinars worden gehouden van 16:00 -17:30 uur. Houd je telefoon tijdens de workshop bij de hand om de mentimeter te kunnen invullen, zij zijn namelijk erg benieuwd naar uw visie!

 1. Dubbele dijken: dubbel beschermd en dubbel verantwoordelijk? (Maandag, 17 mei)
 2. Grootste risico rivieren: splitsingspunt of piping? (Donderdag, 27 mei)
 3. De opbouw van de ondergrond beter in kaart (Woensdag, 2 juni)
 4. Naar een realistische inschatting van weerstand tegen golfoverslag (Donderdag, 10 juni)
 5. Macrostabiliteit: betere parameters, modellen of dijkversterking? (Maandag, juni 14)
 6. Voorlanden: nuttig voor beheersbare waterveiligheid of alleen mooie natuur?(Dinsdag, juni 29)
 7. Beter gronddata of beter gedragsdata? (Maandag, juli 5)
 8. NEWRisicogebaseerde inspecties en interacties faalmechanismes (Maandag, 4 oktober)
 9. NEWVerder kijken dan versterken (Woensdag, 13 oktober)

Jouw deelname aan deze sessies is van groot belang want dit helpt ons om:

 • de beste routes te identificeren om kennis in de praktijk te laten landen;
 • te bepalen welke aspecten van All-Risk verder onderzoek vereisen;
 • en aanbevelingen te formuleren voor vervolgacties, hetzij onderzoek, hetzij praktijktoepassingen, hetzij beleidsrichtlijnen.

Bekijk alvast de agenda en sprekers van de eerste webinars in mei, we zien u dan graag!

Program

Een serie van neigen webinars, van mei 2021 tot en met augustus 2021

Webinar Woensdag 2 juni (16:00 – 17:30)

De opbouw van de ondergrond beter in kaart

Meer informatie

Webinar Donderdag 10 juni (16:00 – 17:30)

Naar een realistische inschatting van weerstand tegen golfoverslag

Meer informatie

Webinar Maandag juni 14 (16:00 – 17:30)

Macrostabiliteit: betere parameters, modellen of dijkversterking?

Meer informatie

Webinar Dinsdag 29 juni (16:00 – 17:30)

Voorlanden: nuttig voor beheersbare waterveiligheid of alleen mooie natuur?

Meer informatie

Webinar Maandag 5 juli (16:00 – 17:30)

Data-gedreven dijkversterking: Bouwen op nieuwe en historische data

Meer informatie

The official language of the webinar series is Dutch so event information is only available in Dutch.

De opbouw van de ondergrond beter in kaart

De Nederlandse ondergrond is zeer variabel door zijn depositie geschiedenis. In combinatie met een beperkte hoeveel metingen resulteert dit in een aanzienlijke onzekerheid over de ondergrond voor het beoordelen van overstromingsrisico. Een beter inzicht in de natuurlijke opbouw en samenstelling van de ondergrond, gecombineerd met geofysische meetmethoden kan deze onzekerheid verkleinen. In deze webinar zullen All-Risk onderzoekers Bas Knaake (Universiteit Utrecht) en Juan Chavez Olalla (TU Delft) twee manieren schetsen om deze onzekerheid te verkleinen. Bas vertelt over methoden om op basis van kennis van de afzettingsgeschiedenis een beter beeld van de opbouw en kenmerken van de ondergrond te krijgen. Juan licht toe hoe je geofysisch onderzoek kunt inzetten om een beter vlakdekkend beeld te krijgen van de ondergrond. We gaan graag met jullie in gesprek over deze en andere methodes om de onzekerheid in de ondergrond te verkleinen, en hoe we deze in de praktijk kunnen gebruiken.

Kaart van de ondergrond (links), depositie en erosieprocessen die de ondergrondopbouw bepalen (midden) en geofysische metingen van de ondergrond (rechts).

Webinar opzet

 • Ane Wiersma (Deltares) zal vanuit het perspectief van gebruikers enkele problemen schetsen waar de All-Risk onderzoekers vanuit het perspectief van hun onderzoek op kunnen reageren.
 • Bas Knaake (Universiteit Utrecht) behandelt de opbouw van de ondergrond en verschillende bronnen van informatie die relevant is voor zettingsvloeiing en rivierbederosie.
 • Juan Chavez Ollala (TU Delft) schetst de mogelijkheden en onmogelijkheden van verschillende geofysische methodes.
 • De webinar wordt geleid door Hans Middelkoop, hoogleraar Fysische Geografie aan de Universiteit Utrecht.
 • De webinar is grotendeels in het Nederlands, met alleen de bijdrage van Juan in het Engels.

Bekijk hieronder de presentaties! Voor meer informatie over de webinars kunt u ook contact opnemen via: laura.klaver@hkv.nl

Gerelateerde projecten

Hieronder vindt u een beschrijving van de onderzoeksprojecten die aan deze webinar verbonden zijn (by now available in English but soon translated into Dutch):

The official language of the webinar series is Dutch so event information is only available in Dutch.

Golfaanval op een dijk (links) en de effecten van een proef in de golfoverslagsimulator (rechts)

Naar een realistische inschatting van weerstand tegen golfoverslag

De golfoverslag en de weerstand hiertegen bepaalt voor een groot deel de hoogte van de dijk en daarmee de kosten van dijkversterkingen. Binnen All-Risk wordt er naar twee aspecten van golfoverslag onderzoek gedaan om een betere inschatting van de overstromingskans te krijgen. Weiqiu Chen kijkt naar het effect van berm en ruwheid op de overslag, Vera van Bergeijk kijkt vooral naar het effect van overslag op de belasting in geval er overgangen aanwezig zijn. Dit komt mooi samen bij een case van All-Risk gebruiker Hillblock; hierin wordt gezamenlijk gekeken naar de effectiviteit van een nieuwe bekleding op basis van modellering van de volledige de dijk.

Webinar opzet

 • Aroen Mughal (Hillblock) zal als een van de gebruikers van All-Risk enkele kennisleemtes schetsen waar Hillblock tegenaan loopt. De All-Risk onderzoekers reageren hierop vanuit het perspectief van hun onderzoek.
 • Weiqiu Chen (Universiteit Twente) zal het effect van bermen en bekleding op het overslagdebiet behandelen.
 • Vera van Bergeijk (Universiteit Twente) zal vooral ingaan op het effect van deze overslag op de erosie van het binnentalud, en vooral de rol van overgangen hierin.
 • De webinar wordt geleid door Jord Warmink van de Universiteit Twente
 • De webinar is grotendeels in het Engels, vragen en discussie kunnen ook in het Nederlands.

Bekijk hieronder de presentaties! Voor meer informatie over de webinars kunt u ook contact opnemen via: laura.klaver@hkv.nl

Gerelateerde projecten

Hieronder vindt u een beschrijving van de onderzoeksprojecten die aan deze webinar verbonden zijn (by now available in English but soon translated into Dutch):

The official language of the webinar series is Dutch so event information is only available in Dutch.

Dijkdoorbraak door instabiliteit binnentalud (zie https://www.geocasehistoriesjournal.org/pub/article/view/IJGCH_5_2_2)

Macrostabiliteit: betere parameters, modellen of dijkversterking?

Binnenwaartse macro-instabiliteit is een belangrijk faalmechanisme welk voor een belangrijk deel de kosten van dijkversterkingen bepaalt. Er zijn echter verschillende onzekerheden zoals rond de sterkteparameter welke, als niet goed ondervangen, kunnen zorgen voor excessieve kosten. Er zijn verschillende knoppen om aan te draaien om aan de eisen te voldoen: een betere parameter bepaling, betere modellen of daadwerkelijk een dure dijkversterking. In deze webinar gaan we dieper in deze verschillende mogelijkheden. Aan welke knoppen kunnen we het best draaien voor een efficiënte omgang met de stabiliteitsopgave? We zijn benieuwd naar uw mening en ervaring.

Webinar opzet

 • Martin Schepers (Aveco de Bondt) zal als een van de gebruikers van All-Risk enkele kennisleemtes schetsen hij tegenaan loopt. De All-Risk onderzoekers reageren hierop vanuit het perspectief van hun onderzoek.
 • Arny Lengkeek (TU Delft, Witteveen+Bos) zal over zijn All-Risk onderzoek over de resultaten van de Eemdijk stabiliteitsproeven vertellen.
 • Guido Remmerswaal (TU Delft) zal over zijn onderzoek naar de Random Finite Element Method vertellen.
 • De webinar wordt geleid door prof. Bas Jonkman van de TU Delft.
 • De webinar is in het Nederlands.

Bekijk hieronder de presentaties! Voor meer informatie over de webinars kunt u ook contact opnemen via: laura.klaver@hkv.nl

Gerelateerde projecten

Hieronder vindt u een beschrijving van de onderzoeksprojecten die aan deze webinar verbonden zijn (by now available in English but soon translated into Dutch):

Joint HWBP and All-Risk effort to make maximum use of the results of the sheet pile test in Eemdijk

31/01/2021 by prof.dr.ir. Matthijs Kok

The paths of Matthijs Kok (program leader of All-Risk), Arny Lengkeek (advisor geotechnical engineering with 20 years of experience and PhD student in All-Risk...

View blog

The official language of the webinar series is Dutch so event information is only available in Dutch.

Voorlanden: nuttig voor beheersbare waterveiligheid of alleen mooie natuur?

Het beschermende effect van hoog opgeslibde voorlanden (kwelders / schorren) voor onze dijken was onze voorouders al bekend; ze bouwden minder hoge dijken achter brede kwelders. En dit werkte, want bij stormvloeden braken deze dijken minder vaak door, ook al waren ze lager en smaller*. Nu zijn de waddendijken veel hoger dan vroeger, om veel extremere stormen te weerstaan. Kunnen voorlanden dan nog steeds bijdragen aan onze veiligheid door golfbelasting op te dijk te verlagen? Hangt dat misschien af van de lengte van de golven die op de dijk afkomen? En kunnen we met slim beheer voorland minder erosie gevoelig maken? Denk en praat mee met onderzoekers Chris Lashley (TUD) en Beatriz Marin Diaz (NIOZ & RUG) over deze praktische vragen, om te weten of waterschappen terug moeten grijpen naar de aanleg van kwelderwerk, voor onze toekomstige waterveiligheid!

*Zhu et al. (2020) Nature Sustainability 10; 853-. DOI: 10.1038/s41893-020-0556-z

Webinar opzet

 • Het project en de vragen die binnen dit project spelen wordt geïntroduceerd door Jan Willem Nieuwenhuis (Noorderzijlvest) die vanuit de praktijk betrokken is bij dijkontwerpen langs de Waddenkust.
 • Vervolgens laat Chris Lashley het effect van voorlanden op de demping van zeer lange Infragravity waves zien, waarna u de gelegenheid krijgt om op zijn bevindingen te reflecteren.
 • Ten slotte zal Beatriz Marin Diaz inzicht geven in het optimaliseren van het beheer van kwelders, en het effect van kwelders op de golf demping, gevolgd door discussie.
 • De Webinar wordt geleid door Tjeerd J. Bouma, die onderzoek doet aan Nature Based Flood Defense als onderzoeker bij het NIOZ, hoogleraar aan de Rijks Univ. Groningen en Univ. Utrecht, en Lector Building with Nature aan de HZ-Vlissingen.
 • De webinar is grotendeels in het Nederlands, maar de bijdrage van Chris en Beatriz zullen in het Engels zijn.

Bekijk hieronder de presentaties! Voor meer informatie over de webinars kunt u ook contact opnemen via: laura.klaver@hkv.nl

Gerelateerde projecten

Hieronder vindt u een beschrijving van de onderzoeksprojecten die aan deze webinar verbonden zijn (by now available in English but soon translated into Dutch):

The official language of the webinar series is Dutch so event information is only available in Dutch.

Data-gedreven dijkversterking: Bouwen op nieuwe en historische data

De technische uitwerking van dijkversterkingsprojecten in Nederland wordt overspoeld door data. Voor, tijdens, en na dijkversterkingen, wordt veel data verzameld en opgeslagen. Naast van oudsher veelgebruikte databronnen zoals boringen en statistiek van buitenwaterstanden, is er recent steeds meer aandacht voor het langduriger monitoren van grondwaterstanden, historische data, gedragsinformatie tijdens belastingen, en het combineren van gegevens uit verschillende databronnen.

In All-Risk wordt onderzoek gedaan naar hoe we informatie kunnen verkrijgen uit tot nog toe amper ongebruikte bronnen, zoals de bewezen sterkte van dijken en historische gegevens over de dijkopbouw. In dit webinar zullen twee promovendi een licht schijnen op dit nieuwe onderzoek, en hun visie geven hoe het gebruik van data dijkbeoordelingen en dijkversterkingen gaat beïnvloeden. Daarnaast zal er discussie zijn over wat de belangrijkste databronnen zijn, uit welk van deze bronnen nog de meeste winst is te halen en of dit ook kan leiden tot een teveel aan data. We zijn benieuwd naar uw mening en ervaring en hopen u te zien bij dit webinar.

Webinar opzet

 • Martin van der Meer (Fugro) zal als Technisch Directeur Fugro Water Services en gebruiker van All-Risk zijn ervaring schetsen over het nut van ouderwetse en moderne data van de dijk zelf, naast de data van de ondergrond. De aanwezigen kunnen hierop reageren vanuit hun eigen vakgebied.
 • Teun van Woerkom (Universiteit Utrecht) probeert als All-Risk onderzoeker zijn TETRIS-steentje bijdragen aan het gebruik van archeologische gegevens voor dijkschematisering.
 • Mark van der Krogt (TU Delft) zal laten zien hoe dijken efficiënter versterkt kunnen worden, door gebruik te maken van informatie vergaard tijdens de aanleg van dijken en dijkversterkingen. En hoe deze informatie ook gebruikt kan worden bij toekomstige veiligheidsbeoordelingen.
 • De webinar is in het Nederlands en wordt geleid door Marc Bierkens van de Universiteit Utrecht.

Bekijk hieronder de presentaties! Voor meer informatie over de webinars kunt u ook contact opnemen via: laura.klaver@hkv.nl

Gerelateerde projecten

Hieronder vindt u een beschrijving van de onderzoeksprojecten die aan deze webinar verbonden zijn (by now available in English but soon translated into Dutch):

Last modified: 11/10/2021